Jiruufi jireenya hawaasaa saayinsiifi teeknooloojiin wal-qabsiisee guddina fiduu kan danda’us.

Bu‟aaleen qorannichaan argaman akka mul‟isanitti, fooklooriin kitaaba afaanii keessatti.

Barattootaa Afaan Oromoo kutaa 9. .

Format Book Published [Ethiopia : Rooyaal, 2001] Description 347 p.

2.

pdf. Addis Ababa, Ethiopia : Dhaabbata Maxxansiisaa Kurraaz Intarnaashinaal, 2019. Uploaded by.

Kutaa 6ffaa.

Kutaa 6ffaa. ISBN-10 (13): 1111 int. .

PDF. .

Kitaaba Barataa.

Guddinni afaaniis guddina hawaasaa bu’uureffata.

Kaayyoon gooroo qorannoo. Title: Barnoota Lammummaa Fi Amala Gaarii KITAABA BARATAA Kutaa 6 : Categories: Kutaa 6ffaa: BookID: 44 : Authors: MOE: ISBN-10(13): 978-99944-2-060-5 : Publisher:.

. Kutaa 6ffaa.

<strong>Kutaa 11 Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa.
3.
4) Gafarsa.

Waraqaa qorannoo ulaagaa digirii lammaffaa (MA) Afaan Oromoo, Ogbarruufi Fookloorii barsiisuu gamisaan guuttachuuf, Bushaa Dirribaa, mataduree: “Xiinxala Fayyadama.

Kanaafuu, hawaasicharraa addaan ba’ee bu’aa buusuu hindanda’u.

. . <strong>pdf የ2 ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ክፍል 3.

Burtukaanni, muuziin, paappaayyaan, loomiifi maangoon fuduraaleedha. pdf ሒሳብ 1ኛ ክፍል ምዕራፍ 3 Part 9. Kutaa 6ffaa. . Kutaa 6ffaa.

Kitaaba Barataa.

SA’AA KENNAME 1:00. .

.

barnoota afaan oromoo kutaa kurnaffaa 2012/2020 6 10.

ISBN-10 (13): 1111 int.

.

.